mandag den 22. april 2013

historien om nybyggerne Sayni og Sobha Ram

Mine kaere vaertsfolk i Tulsipur , Sayni og Sobha Ram er begge etniske  Tharuer og kommer fra omraadet. omkring Kachila 11 km fra Tulsipur i det sv Nepal
 I deres helt unge aar  har de studeret og arbejdet i Kathmandu, men i 2003 flyttede de tilbage til  hjemstavnen og  giftede sig .................. og aaret efter i 2004  koebte de kollegiet i Tulsipur og stiftede organisationen Didigahr NGO , paa eng.:  Sisterhome NGO, med bestyrelse , vedtaegter, regnskab og hele pivtoejet
Siden har de drevet kollegiet i Tulsipur, hvor der er plads til  14 unge kvindelige studerende fra  lokale Tharu- landsbyer.
I 2004 startede  Didigahr NGO  ogsaa op med dannelsen af empowerment - kvindegrupper  i landbyerne omkring Kachila. Der er nu 13 lokale kvindegrupper med hver deres leder,  og det samlede antal kvinder  er nu oppe paa 165 !!  I de forloebne aar  har kvindernes udviklingsproces haft fokus paa bl.a : rettigheder, familievold,  alfabetisering, engelsk, indkomst-generering,  opsparing, ivaerksaetning , selvorganisering o.l.

I 2008 startede Didigar NGO saa landbyskolen i Kachila  2 smaa nybygninger paa et jordlod i naerheden af Kachila. Det blev hurtig en succes med stigende elev tilgang og i 2010/2011 blev der  bygget en en helt ny skolebygning paa samme grund, med plads til ca 200 elever.  Nybyggeret  blev via Seniorer uden Graenser stoettet med oek. midler fra skibsreder  Lauritzen fonden .

I  2010/2011 etablerede Didigahr NGO ogsaa  et helt nyt  moede - laerings - og udviklingscenter
...... paa et  lillebitte landbrug  ca 4 km fra landsbyskolen
Centret  kaldes indtil videre :Didigahr organic training-center
... en slags produktions - og ivaerksaetterskole for kvindegrupperne  i de omliggende  landsbyer

 I 2011 blev der paa ejendommens jordlod  opfoert  en helt ny bygning til  paa caa 100 km 2 + toiletbygninger .... indrettet til moeder, undervisning , traening ..smaaproduktion m.v.
Der tilhoerer en broend med vand og  de har planer om  installering af solpaneler til stroem.
I de sidste paar aar kvindegrupperne brugt centret  til moeder og workshops  m.v. og  det tilhoerende  jordlod er blever dyrket med kartofler og andre groentsager til eget forbrug .
Under mit besoeg paa  centret i onsdags , var der gang i et  kraeddervaerksted med 8 kvinder, der paa skift syede  toej  paa 3  gamle sysmakiner .
Fra i dag d. 22.4 er der planlagt et 3 ugers workshop for 22 kvinder, der skal laere at fremstille moebler og  ting til hjemmet af bambus, som  gror lokalt
Didigahr organic training-center har planer om praktiske og teoretiske traeningsfoerloeb  inden for baeredygtig smaalandbrug  med forskellige  oeko-groetsager, oprettelse af oeko-svinehold, hoensegaard m.v.

Didigahr NGO's  nyeste droem  er at  at starte et 3 aarigt   ivaerksaetter - traeningsforloeb   for et antal   kvinder, der har  lyst  og forudsaetninger for  generering af  innovative  smaavirksomheder  sammen med deres familier  ,
Smaaviksomhederne  taenkes  understoettet   med   dannelse   af en slags andelsforening / cooperativ  .. hvor  de loefter  i  flok omkring f. eks: produktsalg, markedsfoering , transport, opsparing, anskaffelse af udstyr , teknologi , internet, webdesign, netvaerking , formidling  osv, osv.
Det 3 aarige traeningsforloeb taenkes at starte  med  en  periode, hvor ivaerksaetterkvinderne  daglig kommer paa Didigar organic training center  og faar teorerisk/praktisk undervisning + mod  og  sammenhaengskraft ,
Herefter  taenkes  laeringsprocessen efterhaanden  omlagt til at foregaa  i en vekselvikning  mellem centret og  kvindernes familier.......hele tiden i en  proces  henimod .  stoette og raagivning  hjemme hos  de enkelte familiers  smaabrug, med traeningscentret som back up og netvaerker
Sideloebende hermed  stoettes op  omkring organisesing af andelsforening/cooperativ  til en baeredygtig stoettestruktur omkring  de nyetablede smaaviksomheder  til en  farbar  vej ud af fattigdom og tiltagende marginalisering.

Didigahr NGO  byder fra nu af  ogsaa volontoerer meget  velkommen, for kortere el. laengere perioder....
 og har aktuel behov for volontoerer der har tid og lyst til at deltage i  IT og - engelsk undervisningen paa landbyskolen i Kachila, ca 11 km fra Tulsipur,  samt  i udviklingen af  aktiviterne   m.v. paa   Didigahr organic training-center, ca 14 km fra Tulsipur.
Der er direkte busforbindelser (enkelt  ca 60 Dkr ) Kathmandu - Tulsupur , og volontoerer kan bo paa kollegiet i Tulsipur, hvor der er koekken, vand, toilet, stoem og internetadgang med  lokal simcard i  mobilmodem.
I mellem  Tulsipur og skolen/traeningscentret  er der transportmuligheder hele tiden med  smaabusser  m.v.

link til Didigahr's  NGO's aktivitetsprogram , april 2013

https://docs.google.com/file/d/1q1uUFsXvxzXaDO_e2vNXnOvvC4pSY-0fOD2eEG60XQyJcDDa1NgxxgenpKOf/edit

Ingen kommentarer:

Send en kommentar