mandag den 22. april 2013

historien om nybyggerne Sayni og Sobha Ram

Mine kaere vaertsfolk i Tulsipur , Sayni og Sobha Ram er begge etniske  Tharuer og kommer fra omraadet. omkring Kachila 11 km fra Tulsipur i det sv Nepal
 I deres helt unge aar  har de studeret og arbejdet i Kathmandu, men i 2003 flyttede de tilbage til  hjemstavnen og  giftede sig .................. og aaret efter i 2004  koebte de kollegiet i Tulsipur og stiftede organisationen Didigahr NGO , paa eng.:  Sisterhome NGO, med bestyrelse , vedtaegter, regnskab og hele pivtoejet
Siden har de drevet kollegiet i Tulsipur, hvor der er plads til  14 unge kvindelige studerende fra  lokale Tharu- landsbyer.
I 2004 startede  Didigahr NGO  ogsaa op med dannelsen af empowerment - kvindegrupper  i landbyerne omkring Kachila. Der er nu 13 lokale kvindegrupper med hver deres leder,  og det samlede antal kvinder  er nu oppe paa 165 !!  I de forloebne aar  har kvindernes udviklingsproces haft fokus paa bl.a : rettigheder, familievold,  alfabetisering, engelsk, indkomst-generering,  opsparing, ivaerksaetning , selvorganisering o.l.

I 2008 startede Didigar NGO saa landbyskolen i Kachila  2 smaa nybygninger paa et jordlod i naerheden af Kachila. Det blev hurtig en succes med stigende elev tilgang og i 2010/2011 blev der  bygget en en helt ny skolebygning paa samme grund, med plads til ca 200 elever.  Nybyggeret  blev via Seniorer uden Graenser stoettet med oek. midler fra skibsreder  Lauritzen fonden .

I  2010/2011 etablerede Didigahr NGO ogsaa  et helt nyt  moede - laerings - og udviklingscenter
...... paa et  lillebitte landbrug  ca 4 km fra landsbyskolen
Centret  kaldes indtil videre :Didigahr organic training-center
... en slags produktions - og ivaerksaetterskole for kvindegrupperne  i de omliggende  landsbyer

 I 2011 blev der paa ejendommens jordlod  opfoert  en helt ny bygning til  paa caa 100 km 2 + toiletbygninger .... indrettet til moeder, undervisning , traening ..smaaproduktion m.v.
Der tilhoerer en broend med vand og  de har planer om  installering af solpaneler til stroem.
I de sidste paar aar kvindegrupperne brugt centret  til moeder og workshops  m.v. og  det tilhoerende  jordlod er blever dyrket med kartofler og andre groentsager til eget forbrug .
Under mit besoeg paa  centret i onsdags , var der gang i et  kraeddervaerksted med 8 kvinder, der paa skift syede  toej  paa 3  gamle sysmakiner .
Fra i dag d. 22.4 er der planlagt et 3 ugers workshop for 22 kvinder, der skal laere at fremstille moebler og  ting til hjemmet af bambus, som  gror lokalt
Didigahr organic training-center har planer om praktiske og teoretiske traeningsfoerloeb  inden for baeredygtig smaalandbrug  med forskellige  oeko-groetsager, oprettelse af oeko-svinehold, hoensegaard m.v.

Didigahr NGO's  nyeste droem  er at  at starte et 3 aarigt   ivaerksaetter - traeningsforloeb   for et antal   kvinder, der har  lyst  og forudsaetninger for  generering af  innovative  smaavirksomheder  sammen med deres familier  ,
Smaaviksomhederne  taenkes  understoettet   med   dannelse   af en slags andelsforening / cooperativ  .. hvor  de loefter  i  flok omkring f. eks: produktsalg, markedsfoering , transport, opsparing, anskaffelse af udstyr , teknologi , internet, webdesign, netvaerking , formidling  osv, osv.
Det 3 aarige traeningsforloeb taenkes at starte  med  en  periode, hvor ivaerksaetterkvinderne  daglig kommer paa Didigar organic training center  og faar teorerisk/praktisk undervisning + mod  og  sammenhaengskraft ,
Herefter  taenkes  laeringsprocessen efterhaanden  omlagt til at foregaa  i en vekselvikning  mellem centret og  kvindernes familier.......hele tiden i en  proces  henimod .  stoette og raagivning  hjemme hos  de enkelte familiers  smaabrug, med traeningscentret som back up og netvaerker
Sideloebende hermed  stoettes op  omkring organisesing af andelsforening/cooperativ  til en baeredygtig stoettestruktur omkring  de nyetablede smaaviksomheder  til en  farbar  vej ud af fattigdom og tiltagende marginalisering.

Didigahr NGO  byder fra nu af  ogsaa volontoerer meget  velkommen, for kortere el. laengere perioder....
 og har aktuel behov for volontoerer der har tid og lyst til at deltage i  IT og - engelsk undervisningen paa landbyskolen i Kachila, ca 11 km fra Tulsipur,  samt  i udviklingen af  aktiviterne   m.v. paa   Didigahr organic training-center, ca 14 km fra Tulsipur.
Der er direkte busforbindelser (enkelt  ca 60 Dkr ) Kathmandu - Tulsupur , og volontoerer kan bo paa kollegiet i Tulsipur, hvor der er koekken, vand, toilet, stoem og internetadgang med  lokal simcard i  mobilmodem.
I mellem  Tulsipur og skolen/traeningscentret  er der transportmuligheder hele tiden med  smaabusser  m.v.

link til Didigahr's  NGO's aktivitetsprogram , april 2013

https://docs.google.com/file/d/1q1uUFsXvxzXaDO_e2vNXnOvvC4pSY-0fOD2eEG60XQyJcDDa1NgxxgenpKOf/edit

landsbyskolen i Kachila... nu med smaa groenne computere

Turen i natbussen til Tulsipur gik fint... da vi skulle ud af busstationen i Ktm blev vi stoppen at politien pga  overlaes paa tagbagagebaereren, men det blev hurtigt loest ved at det hele ovenopaa  blev losset ind af   viduerne , saa vi blev rystet rigtig meget sammen i den i forvejen stopfyldte bus :-) og ankom  efter 14 timer til Tulsipur, hvor jeg blev hjertelig modtaget af  skolelelerparret Sayni og Sobha Ram med morgenmad , varm the,  og eget vaerelse  paa deres sisterhome i tulsipur, hvor jeg  sov det meste af dagen , mens Sayni og Sobha Ram  passede job  paa skolen i Kachila...

Efter en go nats soevn og morgenmad paa tagterrassen  tog vi paa motorcykel ud til landsbyskolen i Kachila (Sisterhome NGO boarding school) , hvor jeg fik lov at deltage i  undervisningen med den lille groenne computer efter OLE (open learning exchange ) metoden, som blev startet op  med et  7 dags introkursus paa skolen i dec 2012, hvor 3 experter  fra OLE-Nepal teamet kom ud og  underviste laerere og ledere i brugen af OLE laeringsmodellen  med den lille groenne XO computer.
 Opstartspakken fra OLE-Nepal med  7 dgs.introkursus , computere og  teknologi  ,blev stoettet af donationer fra Roskildefonden, IT raadgivningsfirmaet 7N og Lego .

herunder link til news fra OLE nepal  omkring mit projektbesøg  i april 2013


 Projektet med den lille groenne computer og samarbejdet med OLE Nepal,  startede under  Børges og mit  besoeg  hos  Sisterhome  NGO i Tulsipur tilbage i  nov. 2011. 
Inden turen til Nepal, havde jeg snakket med en medarbejder i DANIDA / Udenrigsministeriet,  der varmt anbefalede  OLE Nepal som partner ifm opstart af IT læring via  den lille grønne comuter  på skoler i Nepal . DANIDA har  øk. støttet OLE Nepal siden 2006.
link til DANIDAS rapport :

 Ifm introkurset  i dec. 2012 på landsbyskolen i  Kachila, blev  der indstalleret 20 computere+ alt det tekniske.... en server/router med  traadloes  adgang til hele det omfattende  digitale undervisningsbibliotek for alle klassetrin,  lige fra de 4 aarige i nursery  class og opefter.
Der er med mellemrum  daglig  elektricitet  paa skolen, men driften af  det nye IT laerings system er sikret uafbrudt drift , via  et  stort  centralt batteri i   IT-lokalet .

Laeringen  med  de nye smaa groenne computere  er velstruktureret  og  alle skolens klasser faar  45 min. daglig i  IT lokalet . via en rotation ...

Skolens elever modtager  fortsat  den almindelige  daglige  klasseundervisning  efter  de officielle læseplaner , så de fortsat er sikret sammenhæng med  det Nepalesiske uddannelsessystem

Både lærere og elever gav udtryk for stor motivation  omkring hele indførelsen  af  den nye  IT læringskultur  
Jeg var ogsaa  en smut  forbi skolen paa en helligdag, hvor børnene  ellers havde  fri, men på den dag var der ogsaa  fuld gang i IT lokalet med computere , hvor baade elever , lærere og deres  familier nu  kunne lære at bruge de nye grej. 
Ogsaa efter den daglige undervisning  var  IT lokalet fuld af aktivitet   med  elever , lærere, deres venner og  familier.
IT- opstarten  i dec 2012 ,  har ogsaa  øget foraeldrenes opbakning til skolen markant..... og  ikke mindst..... så  er de  begyndt at betale  de  månedlige skolepenge !!  

......og dermed  gjort hele skolens økonomi  og fremtid  bæredygtig. !

Ifm. det nye skoleaar, der startede pr. 21  apr 2013 , har der været  tilgang af nye elever, på flere klassetrin, og der er nu helt op til 35 i  enkelte klasser , hvorfor der er behov for  at anskaffe  yderligere 15  computere . så der ialt bliver et klassesæt på  35  comp.. ... så  hver elev  i klassen  har adgang til en  computer i de 45 min's daglige  IT  undervisning .
Ud over  yderligere  15  computere,  er der nu  et  udtalt  behov for opfølgnings kurser fra OLE Nepal 

OLE-Nepals  gennemproevede  opfølgningsprogram, fremgår af   nedenstående link


Prisen  i  Rs/Euro for  hele opstartspakken i dec. 2012,  incl. 20 smaa groenne computere, er opgjort nedenstaaende  :

The breakdown of initial costs ( Rs 801,650- ie. Euro 7,223-) of teacher training and deployment is as follows:


1) Laptop cost (20 units): Rs 410,000- (Euro 3,694-)
 
2) Equipment (server, power backup, network equipment, set-up, preparation, logistics, transport, insurance)
Rs 153,750- (Euro 1,385-)

3) Teacher Training of 7 days, deployment , travel: Rs 152,000- (Euro 1,370-)
4) Program management and overheads: Rs 85,900- (Euro 774-)

...Den  efterfoelgende rapport fra OLE Nepal kan ses via nedenstaaende link